aplikacja Matura google play app store

Kalendarz maturzysty

Archiwum
9 września 2022
9 września 2022:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.


23 sierpnia 2022
Część pisemna: 23 sierpnia.
Część ustna: nie ma.
Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2022 r.
5 lipca 2022
5 lipca 2022:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.


1-16 czerwca 2022
Część pisemna: 1-15 czerwca.
Część ustna: tylko dla osób, których wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni za granicą.
4-23 maja 2022
Część pisemna: 4-23 maja.
Część ustna: tylko dla osób, których wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni za granicą.
2022-02-07
• uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r. oraz w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022 zmienili swoje plany egzaminacyjne, mogą je zgłosić do 7 lutego 2022 r. w ostatecznej deklaracji :)
• absolwenci, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie, składają deklarację ostateczną do 7 lutego.
- załącznik 1a [Deklaracja A].
2021-12-31
Dotyczy:
• absolwentów, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku 2020/2021 włącznie, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1b [Deklaracja B]),
• absolwentów liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (załącznik 1b [Deklaracja B]),
• absolwentów uzupełniających LO, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (załącznik 1b [Deklaracja B]),
• osób posiadających świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą – wyłącznie jeżeli świadectwo to nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (załącznik 1b [Deklaracja B]),
• absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b [Deklaracja B]),
• osób posiadających świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (załącznik 1b [Deklaracja B]),
• absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) (załącznik 1c [Deklaracja C]).
2021-12-31
Do 31 grudnia 2021 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE
- załącznik 1a [Deklaracja A].
- załącznik 2
2021-09-30
• dotyczy uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r.
• deklarację wstępną do 30 września mogą również złożyć absolwenci, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie.
- załącznik 1a [Deklaracja A].
Kanał RSS dla tej listy
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności