dlamaturzysty.info

Kalendarz maturzysty

temat
rok matury
Archiwum
do 1 października 2018 r (nieobowiązkowo)
Dla absolwentów, którzy ukończyli LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz absolwentów, którzy ukończyli technikum lub szkołę artystyczną w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018.
2018-02-07
Uczeń lub absolwent składa ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, może nie składać wstępnej deklaracji.
2017-12-31
Osoba, która uzyskała świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Do deklaracji osoba ta dołącza świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego.
2017-12-31
Absolwent składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania absolwenta, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
2017-12-31
Osoba chcąca przystąpić do matury w przypadku ukończenia szkoły za granicą, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, a jeżeli posiada ona miejsce zamieszkania za granicą – dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
2017-12-31
Z zasady absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego w szkole, którą ukończył. Ale w uzasadnionych przypadkach absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na jego wniosek. Wniosek wraz z uzasadnieniem oraz deklarację absolwent składa do dyrektora szkoły, którą ukończył, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
2017-09-30
Uczeń lub absolwent składa wstępną deklarację nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, może nie składać wstępnej deklaracji.
2017-09-12
Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba przekazuje absolwentom, którzy zdawali w tej szkole egzamin maturalny, świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu w terminie do 12 września 2017 r. - dotyczy absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.
2017-07-07
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej.
2017-06-30
Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba przekazuje absolwentom, którzy zdawali w tej szkole egzamin maturalny, świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu w terminie do 30 czerwca 2017 r. - dotyczy absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym.
2017-04-20
W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2017 r. (załącznik 5.).
2017-03-04
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 4 marca 2017 r., opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego zgodnie z instrukcją OKE i przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2017-02-07
Uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2017 r. oraz absolwenci, którzy ukończył LO w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016 i absolwenci, którzy ukończyli technikum lub szkołę artystyczną w roku szkolnym 2015/2016 - składają pisemną deklarację 1a przystąpienia do matury dyrektorowi macierzystej szkoły.
2016-12-31
W uzasadnionych przypadkach absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na jego wniosek.
2016-04-20
W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2016 r.
2016-02-07
1. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2016 r. lub
2. Absolwent, który ukończył LO w roku szkolnym 2014/2015
2015-12-31
1. Absolwent, który ukończył liceum ogólnokształcące w roku szkolnym 2014/2015, ale jego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona lub
2. Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą lub
3. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości lub
4. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.)
2015-12-31
Absolwent, który ukończył LO w roku szkolnym 2014/2015 i zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE.
2015-07-07
Egzamin poprawkowy. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca 2015 r.) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznikL18a), zgodnie z deklaracją ostateczną.
2015-04-20
W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2015 roku (załącznik L_20).
2015-03-04
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminu oraz ogłasza harmonogram części pisemnej.
2015-03-04
Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosi dyrektor CKE do 4 marca 2015 r. na stronie www.cke.edu.pl. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.
2015-02-07
Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2015 roku. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego 2015 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
2014-02-07
Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych) oraz tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego.

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
2013-09-30
Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły), w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym przystępuje do egzaminu.
Poprzednie
Kanał RSS dla tej listy
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności