aplikacja Matura google play app store

Kalendarz maturzysty

Archiwum
8 września 2023
8 września 2023:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.


21-22 sierpnia 2023
Część pisemna: 22 sierpnia 2023 r., godz. 9:00.
Część ustna: 21 sierpnia 2023 r.
7 lipca 2022
7 lipca 2023:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.


1-19 czerwca 2023
Część pisemna: 1-19 czerwca.
Część ustna: 5-7 czerwca.
4-23 maja 2023
Część pisemna: 4-23 maja.
Część ustna: 10-23 maja.
12-22 grudnia
Od 12 do 22 grudnia 2022 r. CKE udostępni kolejny pakiet materiałów do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów klasy IV LO do części pisemnej egzaminu maturalnego w Formule 2023 z wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach (podstawowym, rozszerzonym, dwujęzycznym). Szczegółowy harmonogram grudniowej diagnozy zostanie opublikowany w komunikacie w listopadzie br.
28-30 września
28 września br. (środa), godz. 9:00 – język polski,
29 września br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka,
30 września br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
9 września 2022
9 września 2022:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.


23 sierpnia 2022
Część pisemna: 23 sierpnia.
Część ustna: nie ma.
Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2022 r.
5 lipca 2022
5 lipca 2022:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.


1-16 czerwca 2022
Część pisemna: 1-15 czerwca.
Część ustna: tylko dla osób, których wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni za granicą.
4-23 maja 2022
Część pisemna: 4-23 maja.
Część ustna: tylko dla osób, których wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni za granicą.
2022-02-07
• uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r. oraz w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022 zmienili swoje plany egzaminacyjne, mogą je zgłosić do 7 lutego 2022 r. w ostatecznej deklaracji :)
• absolwenci, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie, składają deklarację ostateczną do 7 lutego.
- załącznik 1a [Deklaracja A].
2021-12-31
Dotyczy:
• absolwentów, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku 2020/2021 włącznie, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1b [Deklaracja B]),
• absolwentów liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (załącznik 1b [Deklaracja B]),
• absolwentów uzupełniających LO, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (załącznik 1b [Deklaracja B]),
• osób posiadających świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą – wyłącznie jeżeli świadectwo to nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (załącznik 1b [Deklaracja B]),
• absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b [Deklaracja B]),
• osób posiadających świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (załącznik 1b [Deklaracja B]),
• absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) (załącznik 1c [Deklaracja C]).
2021-12-31
Do 31 grudnia 2021 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE
- załącznik 1a [Deklaracja A].
- załącznik 2
2021-09-30
• dotyczy uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r.
• deklarację wstępną do 30 września mogą również złożyć absolwenci, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie.
- załącznik 1a [Deklaracja A].
10 września 2021
10 września 2021:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.


23-24 sierpnia 2021
Część pisemna: 24 sierpnia. Część ustna: 23–24 sierpnia (uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego).
Więcej informacji:
Matura 2021 - harmonogram w terminie poprawkowym
2021-07-05
5 lipca 2021:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.


1-16 czerwca 2021
Część pisemna: 1-16 czerwca. Część ustna: 7-12 czerwca (uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego).
Więcej informacji:
Matura 2021 - harmonogram w terminie dodatkowym
4-20 maja 2021
Część pisemna: 4-20 maja. Część ustna: 7-20 maja (uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego).
Więcej informacji:
Matura 2021 - harmonogram w terminie głównym (maj)
3-16 marca 2021
termin: 3-16 marca.
Materiały będą udostępnione w szkołach oraz na stronie internetowej CKE w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9:00 lub 14:00.
Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane w dniu następnym o godz. 10:00, a w przypadku egzaminów przeprowadzanych w piątek – w piątek o godz. 20:00.
do 8 lutego 2021 r.
• dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021 r.
• dla absolwentów, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2019/2020 włącznie.
do 15 stycznia 2021 r.
2020-09-08 14:00
Egzaminu poprawkowego ustnego nie będzie.
do 14 sierpnia (piątek)
Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (w części pisemnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej we wrześniu.
2020-07-17
Termin: od 8 do 17 lipca 2020.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności