Kalendarz maturzysty

temat
2017-12-31
Osoba, która uzyskała świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Do deklaracji osoba ta dołącza świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego.
2017-12-31
Absolwent składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania absolwenta, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
2017-12-31
Osoba chcąca przystąpić do matury w przypadku ukończenia szkoły za granicą, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, a jeżeli posiada ona miejsce zamieszkania za granicą – dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
2017-12-31
Z zasady absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego w szkole, którą ukończył. Ale w uzasadnionych przypadkach absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na jego wniosek. Wniosek wraz z uzasadnieniem oraz deklarację absolwent składa do dyrektora szkoły, którą ukończył, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
2018-02-07
Uczeń lub absolwent składa ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, może nie składać wstępnej deklaracji.
od 7 do 25 maja (oprócz 13 i 20 maja)
języki obce nowożytne
2018-05-08 09:00
2018-05-09 14:00
od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja)
język polski
języki mniejszości narodowych
język łemkowski
język kaszubski
2018-05-10 09:00
2018-05-11 14:00
2018-05-14 14:00
2018-05-15 09:00
2018-05-16 09:00
2018-05-16 09:00
2018-05-17 09:00
2018-05-18 09:00
2018-05-22 09:00
od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja)
język polski
języki mniejszości narodowych
język łemkowski
język kaszubski
2018-05-23 09:00
języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
Następne
Kanał RSS dla tej listy
źródło: CKE, MEN

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura